Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: USINES SERVICES SL.

Finalitat: Enviament d’informació, resposta a consultes i contactes genèrics, mentre duri la nostra relació i tinguem el seu consentiment.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit al RESPONSABLE. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art. 21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: questorygames@gmail.com.

INTRODUCCIÓN Y DATOS DE LA ENTIDAD

El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web de USINES SERVICES SL, situada en la URL  https://queststory.es

USINES SERVICES SL amb nom comercial Questory Escape Room, és una entitat que el seu amb domicili situat a Barcelona, carrer Galileu, 158 local 08028 i el CIF del qual és B65847808. Aquesta entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46546, Foli 163 Fulla B523418 Inscripció 1.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

La Web o Lloc web ha estat disposada per USINES SERVICES SL per a permetre a les persones interessades, i que ho desitgin, a accedir en línia a través d’Internet, de mode segur, als continguts disposats, així com fer ús i participar en els serveis, esdeveniments, etc., que es proveeixen a través del citat Lloc web.

L’accés, navegació i ús del Lloc web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del present Avís Legal i les Condicions d’Ús que inclou.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc web.

El present Avís Legal té per objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc web, però independentment d’aquestes, USINES SERVICES SL podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització, reserva i/o contractació de productes o serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc web.

Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar aquests productes o serveis específics oferts per USINES SERVICES SL, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si és el cas, a aquest efecte per USINES SERVICES SL. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests productes o serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per USINES SERVICES SL en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

CONDICIONS DE VENTA

Responsabilitat de USINES SERVICES SL (d’ara endavant Questory Room Escape)

Aquest portal constitueix un operador de serveis de contractes a distància, regulats en el Títol III del Reial decret legislatiu 1/2007, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Questory Room Escape és responsable de la prestació dels seus serveis, així com de resoldre les reclamacions del comprador.

El consumidor té dret a la garantia de conformitat prevista en la legislació segons la qual el ben lliurat ha de ser conforme al contracte, i a la qual legalment ve obligat el prestador de serveis (Garantia Legal).

Qualsevol usuari podrà disposar de facturació sol·licitant-la per qualsevol de les vies de comunicació que ofereix Questory Escape Room. Haurà d’aportar les dades requerides a aquest efecte.

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS

L’usuari no té la possibilitat d’eliminar la reserva en el calendari de reserves de la Web. Per a això haurà d’informar el personal de Questory Escape Room  usant el formulari de reserves, el telèfon (675488477) o l’e-mail (info@questory.es) amb més de tres dies d’antelació perquè sigui acceptada aquesta cancel·lació i canvi d’horari.

Si l’usuari demana la cancel·lació de la reserva amb més de 72 hores (3 dies) d’antelació, Questory Escape Room farà un canvi de data sota disponibilitat de l’empresa assignant a l’usuari altre dia sempre que tinguem disponibilitat horària. Questory Escape Room no realitza reemborso de l’import total ni parcial de la quota pagada i assignada i a aquest efecte, l’usuari haurà d’indicar les dades de la reserva, les dades de l’usuari, el motiu de cancel·lació i el nou dia i horari triat.

La petició de canvi d’horari de la reserva es realitza via telemàtica, perquè sorgeixi efecte, aquesta haurà d’afegir les seves dades personals juntament amb el número de la reserva, data i hora i si es realitza dins de la política de canvis marcada per Questory Escape Room, es podrà fer efectiu el canvi d’hora i dia.

En els casos en els quals es modifiqui el nombre d’assistents, assistint menys usuaris dels contractats, no es procedirà́ a la devolució de la diferència si aquest és menor a l’indicat quan es va realitzar el pagament.

CONDICIONS

Tots els usuaris participen en el joc sota el seu propi risc i responsabilitat. En cas de menors, els responsables sempre seran els pares o tutors, eximint de responsabilitat a Questory Escape Room. L’empresa Questory Escape Room no es fa responsable dels accidents que els usuaris poguessin tenir durant el transcurs del joc si aquests són deguts a la negligència de l’usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així́ com a l’ús indegut dels objectes que es troben en les instal·lacions de Questory Room Escape.

Així mateix, Questory Escape Room disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a assegurar qualsevol accident produït en les seves instal·lacions.

Els nostres Jocs estan destinats a persones majors de 14 anys (Prison Break i L’últim robatori) i a majors de 18 anys (Saw Experience).

Questory Escape Room es reserva el dret d’admissió i el dret d’expulsió, segons sigui procedent, en aquests casos;

– Està prohibit filmar o fotografiar a l’interior del local.

– Està prohibit participar en el joc sota els efectes de l’alcohol, en estat d’embriaguesa o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques o que alterin la ment.

– Portar qualsevol objecte susceptible de causar mal a persones o coses.

– Esvalotadors comprovats que manifestin actituds violentes i que provoquin o incitin a qualsevol desordre a la sala.

– No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 10 minuts respecte a l’hora reservada si no és per causes imputables a l’empresa. En aquest cas, retard no imputat a l’empresa, no s’admetrà canviar la sessió de joc ni podrà reclamar el reemborsament de la tarifa abonada.

– La durada màxima del joc és d’una hora. No és possible estendre aquest temps.

– Questory Escape Room  es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris per escrit, d’aquelles imatges que s’hagin pres dins de les seves instal·lacions. S’usaran aquestes imatges per a penjar-les en la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

– Tots els usuaris que accedeixen a les instal·lacions de Questory Escape Room es comprometen a no revelar el contingut de les seves sales i no realitzar spoilers de cap mena. També està totalment prohibit l’escriure, fotografiar o presentar filmacions de Questory Escape Room en llocs públics com en xarxes socials, vídeos, blogs propis o de tercers, si no és amb autorització expressa de Questory Escape Room.

També es fa responsable al gestor i/o administrador dels llocs públics o privats com a blogs, videoblogs, etc… per permetre aquestes pràctiques que afecten els interessos d’explotació dels seus jocs per part de Questory Escape Room  i poden incórrer en indemnització per danys i perjudicis a favor de l’empresa.

En concret, els usuaris que accedeixen a Questory Escape Room  manifesten conèixer plenament l’abast i contingut de les seves obligacions de tractament de dades personals, i realitza les següents declaracions:

– Que únicament tractarà els dades conforme als instruccions de Questory Escape Room i no revelarà l’estructura de joc, dinàmica de grup, ambientació (set), proves, jocs i/o enigmes utilitzats en els seves instal·lacions.

– Les qüestions litigioses que puguin sorgir del compliment i interpretació seran resolta de mutu acord de les parts i, si no fos possible aquest acord, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i tribunals de Madrid, amb renúncia expressa a qualsevol un altre fur o domicili que els hi pogués correspondre.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Questory Escape Room és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial dels seus Jocs i lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, serveis i productes disponibles a través d’aquest.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc web o l’adquisició dels productes de Questory Escape Room oferts a través del Lloc web, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Questory Escape Room.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I SERVEI

Ens reservem el dret a fer canvis en els Serveis de Questory Escape Room , en les nostres polítiques i en els nostres termes i condicions, incloent-hi les presents Condicions d’Ús i les Condicions Generals dels Serveis, en qualsevol moment. Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques, Condicions d’Ús i Condicions Generals dels Serveis vigents a la data en què utilitzi els Serveis de Questory Escape Room . Si alguna de les presents Condicions d’Ús o de les Condicions Generals dels Serveis fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

COMUNICACIÓ VIA MAIL

Una vegada els usuaris hagin utilitzat per primera vegada el nostre correu, ens estan autoritzant al fet que puguem realitzar comunicacions comercials, fins que l’usuari ens manifesti la seva no conformitat en això, que haurà de realitzar per escrit via mail a Questory Escape Room .

A l’efecte del contracte actual, cada vegada que un usuari utilitzi un Servei de Questory Escape Room o ens enviï un correu electrònic o qualsevol altra comunicació, ens autoritza per a rebre comunicacions comercials, a l’empara del que s’estableix en l’article 21 de la Llei 34/2002, i accepta que tots els contractes, avisos i altres notificacions i comunicacions que li enviem per mitjans electrònics. El titular del dades pot oposar-se a rebre aquestes comunicacions comercials.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer automatitzat la titularitat del qual és Questory Escape Room amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats. El titular de les dades pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació legalment establerts, mitjançant comunicació a Questory Escape Room en el domicili de l’activitat, o mitjançant correu electrònic.

DRETS D’AUTOR I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

No està permesa l’extracció sistemàtica ni la reutilització de cap part del contingut de cap dels Serveis de Questory Escape Room sense el nostre exprés consentiment per escrit. En particular, no es permet l’ús d’eines o robots de cerca i extracció de dades per a l’extracció (ja sigui en una o diverses ocasions) de parts substancials dels Serveis de Questory Escape Room per a la seva reutilització sense el nostre exprés consentiment per escrit.

Així mateix, no es permet fer fotografies dins del recinte de Questory Escape Room.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

En cas que s’ofereixin continguts i productes a través del Lloc web, es facilitaran únicament a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat d’aquests, o la seva revenda, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita de USINES SERVICES SL.

L’accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per USINES SERVICES SL o per personal autoritzat de USINES SERVICES SL relativa a l’ús del Lloc web, així com dels seus Continguts i productes.

Els continguts inclosos en el Lloc web es faciliten a les persones que naveguin a través de la Web i a persones interessades en els continguts i productes oferts per USINES SERVICES SL. Qualsevol ús comercial no autoritzat d’aquests, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita de USINES SERVICES SL.

Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol mode aquesta informació.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a USINES SERVICES SL perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En el cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a USINES SERVICES SL a través del Lloc web, mitjançant els canals disposats a tal fi en la pròpia Pàgina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a USINES SERVICES SL per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

RESPONSABILITATS I GARANTIES.

USINES SERVICES SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

USINES SERVICES SL no serà responsable, en els casos en els quals terceres entitats publicitin els seus serveis o productes en el Lloc web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre aquests serveis o productes, de la gestió i venda de les comandes als Usuaris, de l’obtenció de les autoritzacions administratives que poguessin ser-li exigides al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració pel proveïdor de drets de tercers i, en general, de qualsevol obligació o garantia exigible al proveïdor enfront dels Usuaris.

ENLLAÇOS.

Enllaços a altres pàgines Web : En cas que en el Lloc web, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., aquests serien gestionats per tercers. USINES SERVICES SL no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc web.

En conseqüència, USINES SERVICES SL no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a USINES SERVICES SL a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc web a un altre Lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre USINES SERVICES SL i el responsable del Lloc web aliè.

Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc web: Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

DURADA I MODIFICACIÓ

USINES SERVICES SL podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.